Cercautenti title

Uvod u arhitekturu racunara-Skripta-Arhitektura racunara 1-Informatika (3)

Skripte, Arhitektura Racunara 1

Published: 25 april 2013
Description
Uvod u arhitekturu racunara,Skripta,Arhitektura racunara 1,Informatika, Istorijski razvoj računara,Bulova algebra i logička kola, Minimizacija,Kombinaciona i sekvencionalana kola,Osnovne komponente računara,procesor, memorija, magistrale, ANALOGNI I DIGITALNI SIGNALI, ANALOGNI UREĐAJI, DIGITALNI UREĐAJI, Digitalna elektronika se danas posebno brzo razvija u oblasti računskih mašina, Računar je mašina koja pomaže ljudima da izvršava određene zadate
Uvod u arhitekturu racunara,Skripta,Arhitektura racunara 1,Informatika, Istorijski razvoj računara,Bulova algebra i logička kola, Minimizacija,Kombinaciona i sekvencionalana kola,Osnovne komponente računara,procesor, memorija, magistrale, ANALOGNI I DIGITALNI SIGNALI, ANALOGNI UREĐAJI, DIGITALNI UREĐAJI, Digitalna elektronika se danas posebno brzo razvija u oblasti računskih mašina, Računar je mašina koja pomaže ljudima da izvršava određene zadate instrukcije, Jezik pomoću koga ljudi komuniciraju sa računarom je mašinski jezik, KLJUČNE TAČKE RAZVOJA ARHITEKTURE RAČUNARA, Nulta generacija - mehanički računari, Gottfried Wilhelm von Leibniz, Prva generacija - elektronske cevi, Von Neumannova mašina, VAKUUMSKE CEVI, Druga generacija – tranzistori, Тranzistori, Treća generacija - integrisana kola, Integrisana kola, Integrated Circuits, IC, Četvrta generacija - vrlo visok stepen integracije, Gary Kildall, Graphical User Inte-face, GUI
+
-
embedlink

Report Report

Type of signal:

Send Message

To use this feature you must be authenticated.

If you are already registered on login otherwise Signup , just two minutes!

Submitted by:

jakestyle

jakestyle
University Muni_100documents_40ris_100
embedlink
Get the App
Contents
Treće predavanje – Kombinaciona kola 2011 KOMBINACIONA KOLA U mnogim primenama digitalne logike potrebno je koristiti kola s više ulaza i više izlaza, kod kojih su izlazni signali jednoznačno određeni trenutnim vrednostima ulaz nih signala. Takva kola se zovu kombinaciona kola (engl. combinational circuit). Iako se može napraviti ogroman broj različitih kombinacionih kola u praksi su se neka pokazala kao vrlo primenjiva, tako da će ovde upravo biti analizirana neka često korišćena kola koja se s pravom mogu nazvati standardna kombinaciona kola. MULTIPLEKSERI Multiplekser (u literaturi se koristi oznaka MUX) je kombinaciono kolo (mreža) sa 2n ulaza na koje se dovode binarni ignali, jednim izlazom i n upravljačkih (adresnih) ulaza pomoću kojih se bira jedan od ulaza koji će se pojaviti na izlazu. Na slici 1 je dat šematski prikaz multipleksera sa osam ulaza označenih sa Di, i=0,...7 i tri upravljačka signala A, B i C. Slika 1: Blok šema multipleksera Upravljački s..

Docsity.com

The university from the standpoint of the student

Authentication required

This function is reserved for registered user

Register Login

Docsity.com

The university from the standpoint of the student

Authentication required

Full Documents are only available for registered users

Register Login